top of page

ALGEMEEN SCHADEFORMULIER

​Met het invullen en verzenden van onderstaand formulier verklaart u: 

  • de vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt.

  • geen bijzonderheden met betrekking tot de schade te hebben verzwegen.

  • dit schade aangifteformulier en de evt. nog nader te verstrekken gegevens aan de verzekeringsmaatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. 

  • van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. 

De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem Schade. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing.​

Voor vragen over onderstaand formulier, neem contact op met Marco Oliekan van MCO Finance;

info@mcofinance.nl

06-33313169

Is er recht op BTW aftrek?
Is deze schade al gemeld?
Bent u elders tegen deze schade verzekerd?
Zijn bepaalde voorwerpen apart verzekerd (bijv. sieraden, verzamelingen e.d.)?
Zijn er sporen van braak?
Bestand uploaden
In geval van glasschade, betreft het dubbel of enkel glas?
Is het glas gebroken en/of anderszins defect?
Is/wordt de schade hersteld met een ruit van dezelfde soort?
Zijn er noodvoorzieningen aangebracht?
Is het pand bewoond?
Is de schade herstelbaar?
Is de reparatie reeds uitgevoerd?
Bestand uploaden
In geval van een (plezier-)vaartuig, was het vaartuig:
Zijn er medeschuldigen?
Is er aangifte gedaan?
Bestand uploaden
Waren er getuigen van het gebeurde?
Kan de schade naar uw mening verhaald worden op een ander?
In geval van schade aan anderen, in welke hoedanigheid wordt u aansprakelijk gesteld?
Welke schade is door u toegebracht?
Is de benadeelde zelf tegen deze schade verzekerd?
Is de schade bij deze verzekeringsmaatschappij gemeld?
Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Schadeformulier: Klantenservice
bottom of page